fb-pixel

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1        Úvodní ustanovení

  1. Tyto Obchodní podmínky upravují obsah smluvních závazkových vztahů, které jsou uzavírány prostřednictvím internetového obchodu imishop.cz (dále také „E-shop“) mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“).
  2. Prodávajícím je v těchto Obchodních podmínkách míněna obchodní společnost IMI TRADE s.r.o. IČO 31 565 531 se sídlem Jánošíkova 21, Žilina 010 01 zapsaná v obchodním registru vedeném u Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka 488/L (dále jen „Prodávající“). Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uveřejněny na jeho internetových stránkách: www.imishop.cz/kontakt. Číslo zákaznické linky Prodávajícího je +421 903 772 655, email: info@imishop.cz.
  3. Kupujícím je v těchto Obchodních podmínkách míněna fyzická nebo právnická osoba, které se Prodávající zavazuje předat objednanou věc a umožnit jí nabýt k této věci vlastnické právo. Kupující se zavazuje věc převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu. (dále jen „Kupující“).
  4. Spotřebitelem se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s § 419 zákona
   č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (Prodávajícím) nebo s ním jinak jedná (dále též jen „Spotřebitel“).
  5. Je-li Kupujícím jiný subjekt než Spotřebitel, jak je definován v čl. 1.4 OP, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem, přičemž ustanovení § 2158 až § 2174b občanského zákoníku se nepoužijí. Rovněž ta ustanovení zákona a těchto OP, z nichž jednoznačně vyplývá, že jejich smyslem je ochrana Spotřebitele, se v takovém případě nepoužijí.
  6. Ustanoveními těchto Obchodních podmínek nejsou dotčena kogentní ustanovení právních předpisů upravující minimální standard ochrany Spotřebitele; poskytuje-li některé ustanovení právních předpisů vyšší standard ochrany Spotřebitele, než tyto Obchodní podmínky, má toto ustanovení právních předpisů před těmito Obchodními podmínkami přednost.
  7. Obchodní podmínky obsahují rovněž informace pro Spotřebitele, zejm. ve smyslu
   § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Informace o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění, o odstoupení od smlouvy Spotřebitelem, reklamační řád a další informace pro Spotřebitele obsahují články 6, 7, 8 a 9 těchto OP.
  8. Uzavřením smlouvy způsobem dle čl. 2.2 OP Kupující potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí, a že s jejich zněním souhlasí. V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek není Spotřebiteli jasné, nebo se Spotřebitel chce předem informovat o svých spotřebitelských právech, je oprávněn se před uzavřením Kupní smlouvy obrátit na Prodávajícího, který mu smysl a účel daného ustanovení ozřejmí; kontaktní údaje na Prodávajícího jsou uvedeny v čl. 1.2 OP.
  9. Smlouva dle čl. 2.2 OP byla uzavřena v českém jazyce. V českém jazyce jsou sepsány i tyto Obchodní podmínky. V případě, že při překladu těchto Obchodních podmínek nebo textu Smlouvy uzavřené postupem dle čl. 2 těchto OP do jiných jazyků, dojde ke sporu o význam nějakého z jejich ustanovení, je rozhodující znění v českém jazyce.
  10. Není-li jiného ujednání, řídí se Smlouva uzavřená postupem dle čl. 2.2 OP mezi Prodávajícím a Kupujícím právním řádem České republiky. Tím není dotčen článek 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  11. Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednáno jinak platí, že zahrnutí Obchodních podmínek Kupujícího do smluvního vztahu uzavřeného dle čl. 2 OP je v rozporu s vůlí Prodávajícího a Obchodní podmínky Kupujícího se na tento smluvní vztah neuplatní. 
 1. Uzavření Kupní smlouvy
  1. Veškeré nabídky v internetovém obchodě Prodávajícího představují pouze nezávaznou výzvu směřovanou potenciálním Kupujícím k předložení nabídky Prodávajícímu.
  2. Kupní smlouva, kterou je založen závazek s obsahem dle těchto Obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“ nebo „Kupní smlouva“), je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena na základě objednávky Kupujícího, která je učiněna prostřednictvím objednávkového formuláře v souladu s aktuální nabídkou zboží uveřejněnou na E-shopu. K odeslání objednávky ze strany Kupujícího dojde ve chvíli, kdy ji v rozhraní E-shopu potvrdí tlačítkem „Objednat s povinností platby“. Objednávka je považována za návrh Smlouvy a závaznou pro Prodávajícího se stává až její akceptací ze strany Prodávajícího zaslanou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Objednávka je pro Kupujícího závazná okamžikem jejího odeslání. Pokud je objednávka Prodávajícím akceptována pouze ve vztahu k části objednaného zboží, je mezi stranami uzavřena Smlouva pouze ohledně zboží uvedeného v akceptaci objednávky. Pokud však Kupující, který je Spotřebitelem, nevysloví s uzavřením Smlouvy pouze ohledně zboží uvedeného v akceptaci objednávky souhlas bez zbytečného odkladu poté, co mu bude akceptace doručena, Smlouva nevznikne vůbec.
  3. Uzavřením Kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost zboží Kupujícímu odevzdat a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Naproti tomu Kupujícímu vznikne povinnost zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu, a to sjednaným způsobem.
  4. Bezprostředně po odeslání objednávky obdrží Kupující automatickou odpověď, která obsahuje číslo objednávky, přesnou specifikaci objednaného zboží včetně cen a způsobu další komunikace. Tato automatická odpověď má pouze informativní charakter a nevyvolává žádné právní účinky.
  5. Podstatnými informacemi, které musí každá objednávka Kupujícího obsahovat, jsou
   1. V případě fyzické osoby: Jméno, příjmení, fakturační adresa (bydliště), e-mail, telefonní číslo, identifikace zboží dle nabídky Prodávajícího, požadované množství zboží, celková cena s DPH i bez DPH, doručovací adresa Kupujícího (je-li odlišná od fakturační adresy);  
   2. V případě podnikající fyzické osoby: Jméno, příjmení, identifikační číslo, fakturační adresa (sídlo), e-mail, telefonní číslo, identifikace zboží dle nabídky Prodávajícího, požadované množství zboží, celková cena s DPH i bez DPH, doručovací adresa Kupujícího (je-li odlišná od fakturační adresy);
   3. V případě právnické osoby: Název, identifikační číslo, Jméno a příjmení oprávněné osoby, fakturační adresa (sídlo), e-mail, telefonní číslo, identifikace zboží dle nabídky Prodávajícího, požadované množství zboží, celková cena s DPH i bez DPH, doručovací adresa Kupujícího (je-li odlišná od fakturační adresy).
  6. Při absenci jakékoliv z informací uvedených v čl. 2.5 OP není Prodávající povinen objednávku přijmout. V takovém případě Prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje Kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.
  7. Kupující výslovně souhlasí s tím, že k uzavření Smlouvy dojde prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, počítače, či jiného zařízení, které uzavření Smlouvy postupem dle čl. 2.2 umožňuje. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.
  8. Před uzavřením Smlouvy je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které před uzavřením Smlouvy postupem dle čl. 2.2 v uživatelském rozhraní na E-shopu zadal, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat.
  9. Až do okamžiku uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 2.2 těchto Obchodních podmínek nevznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím žádné smluvní závazky.
  10. Prodávající není povinen objednávku akceptovat, a to zejména, nikoli však výlučně, osobám, které dříve porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
  11. Uzavřená Smlouva včetně Obchodních podmínek je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  12. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek, na kterých je provozován E-shop, nebo v důsledku užití těchto webových stránek v rozporu s jejich určením.
 2. Předmět Smlouvy, kvalita, dostupnost zboží
  1. Předmětem Smlouvy je zboží specifikované Kupujícím v rámci objednávky a uvedené v přijetí objednávky zaslaném Prodávajícím Kupujícímu.
  2. Povaha objednávaného zboží vyplývá z popisů produktů na E-shopu.  Zboží je v nabídce E-shopu zpravidla označeno názvem, kódem zboží a je vyobrazeno na fotografii. Tyto fotografie jsou ilustrační a nereflektují zcela přesně všechny vlastnosti zboží, zejména pak barva jednotlivých produktů se může z technických důvodů výrazně odlišovat.
  3. Informace o zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován v návaznosti na realizované prodeje. Informace o nedostupnosti zboží se mohou na E-shopu objevit s časovou prodlevou. V případě, že zboží, které je předmětem objednávky, je skladově nedostupné, Prodávající bez zbytečného odkladu objednávku odmítne, případně Kupujícího vyrozumí, o předpokládaném termínu, kdy bude zboží opět dostupné. Pokud Kupující neprojeví souhlas s dodáním zboží v novém předpokládaném termínu bez zbytečného odkladu poté, co mu byl Prodávajícím oznámen, k uzavření Smlouvy nedojde.
  4. Prodávající nabízí Kupujícím možnost upravit zboží dle jejich požadavků, a to zejména nabídkou možnosti jeho potisku. Požadované logo, které má být k potisku zboží použito, nahraje Kupující do objednávkového formuláře v křivkách v grafickém formátu (*.ai, *.eps, *.pdf, *.cdr a jiné). V případě, že logo nebude nahráno v grafických křivkách, účtuje si Prodávající poplatek za zpracování loga podle náročnosti ve výši od 250,- Kč bez DPH / logo. Cena za potisk a grafické práce je uvedena na E-shopu u jednotlivého zboží po provedení příslušné volby. Kupující si je vědom, že logo, které nahraje do objednávkového formuláře musí mít dostatečné rozlišení a grafickou kvalitu. Prodávající neodpovídá za vady potisku způsobené na straně Kupujícího, zejména nahráním nevhodného loga.
 3. Kupní cena a platební podmínky
  1. U každého produktu v E-shopu je uvedena cena včetně daně z přidané hodnoty i cena bez daně z přidané hodnoty.
  2. Kupní cena je závislá na vývoji finančního trhu nebo dostupnosti zboží. Z tohoto důvodu si Prodávající vyhrazuje právo na její změnu, včetně její změny dodatečné, tj. po obdržení objednávky. Ke změně kupní ceny v již obdržené objednávce může dojít i v případě vyprodání zlevněného zboží.
  3. V případě změny ceny již obdržené objednávky informuje Prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Kupujícího. V případě že Kupující neprojeví s novou kupní cenou souhlas bez zbytečného odkladu po té, co mu byla Prodávajícím oznámena, k uzavření Smlouvy nedojde.
  4. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu objednaného zboží a náklady na dopravu, a to způsobem, který si Kupující zvolí v rámci své objednávky z následujících možností:
   1. Dobírkou při dodání zboží, kdy Kupující hradí kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží, přičemž úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží. V případě, že je u objednávky zvolena platba dobírkou, bude Kupujícímu k objednávce účtován poplatek za dobírku ve výši 63,59 Kč bez DPH, tj. 76,31 Kč vč. DPH;
   2. Bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, č. ú. 422408823/0900, IBAN SK21 0900 0000 0004 2240 8823;
   3. Bezhotovostně on-line platební kartou při dokončení objednávky;
   4.  On-line převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v čl. 4.4.1 OP při dokončení objednávky.

Prodávající je v případech dle čl. 4.4.2, 4.4.3 a 4.4.4 OP  oprávněn požadovat před dodávkou zboží uhrazení zálohy ve výši až 100 % kupní ceny. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. Kupující je v případě dle čl. 4.4.2 a 4.4.4 OP   povinen uvést v platbě i Variabilní symbol, který mu bude přidělen. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

  1. V případě, že Kupující požaduje dodání většího množství zboží nebo zboží vyšší hodnoty, vyhrazuje si Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení přiměřené zálohy na kupní cenu zboží. Zálohu zaplatí Kupující bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího, který mu Prodávající sdělí, jinak na účet uvedený v čl. 4.4.2 těchto OP. Kupující bere na vědomí, že k odeslání zboží nedojde dříve, než Kupující uhradí zálohu, a tato částka bude připsána na účet Prodávajícího.  V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
  2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad, který bude Kupujícímu předán při předání zboží. Prodávající je plátcem DPH.
  3. Prodávající poskytuje výhody registrovaným uživatelům. Registraci je možné provést zde. Registrace se provádí zadáním e-mailu a hesla, prostřednictvím kterých se registrovaný uživatel následně přihlašuje do svého účtu. Heslo je při registraci nutné potvrdit dvojitým zadáním. Za správnost e-mailu i hesla i za bezpečnost jejich použití odpovídá Registrovaný uživatel. Registrovaný uživatel odpovídá i za řádné zabezpečení svého účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití registrovaného účtu třetí osobou.
  4. Registrovaní uživatelé sbírají za své nákupy body do věrnostního programu (dále také „Body“). Na základě Bodů je registrovaným uživatelům poskytnuta sleva na jejich další nákupy na E-shopu. Body se získávají pouze za řádně provedené a uhrazené zakázky, jsou nepřenosné a může je využít jen registrovaný uživatel, který zrealizoval nákup, kterému byly Body řádně připsány. Body nelze využít jinak než provedením nákupu na E-shopu. Body mohou být připsány registrovanému uživateli, který je fyzickou osobou straší 18 let nebo fyzickou osobou straší 18 let, která na základě platného právního titulu zastupuje právnickou osobu.
  5. V případě, že bylo zboží řádně dodáno a zaplaceno, bude na účet registrovaného uživatele připsán za každé utracené 1 Euro jeden Bod. V případě, že je registrovaným uživatelem Kupující, který je podnikatelem a má s Prodávajícím vyjednanou odběratelskou slevu, tak bude na jeho účet z každého 1 Eura nákupu připsán takový zlomek Bodu, který odpovídá rozdílu mezi 1 a velikostí slevy (Například odběratelská sleva činí 15 %. Registrovaný uživatel získá za každé utracené 1 Euro 0,85 Bodu, tj. 1 – 0,15). Body lze získat za nákup zboží, nesbírají se za nákup/poskytnutí služeb.
  6. Registrovaný uživatel může uplatnit nasbírané Body při svém dalším nákupu, a to po přihlášení v objednávkovém formuláři. Každý uplatněný Bod sníží cenu objednávky o 0,02 Eura vč. DPH. Registrovaný uživatel může uplatnit libovolný počet ze získaných bodů, maximálně však do výše hodnoty nakupovaného zboží. Body nelze uplatnit na služby jako jsou potisk, způsob platby, doprava a jiné.
 1. Dodání zboží
  1. Je-li objednané zboží skladem, dodá Prodávající zboží Kupujícímu obvykle do 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech a v případech, kdy zboží skladem není, může být dodací doba delší. Zboží je dodáváno ve standardním balení od výrobce. Prodávající zajistí, aby bylo zboří zabaleno způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.
  2. Prodávající zajišťuje dodání zboží prostřednictvím těchto dopravců:
    1. Zásilkovna s.r.o. IČO 284 08 306 se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 139387. Zboží je v takovém případě dodáno na výdejní místo zvolené v objednávkovém formuláři Kupujícím. Náklady na dopravu a balení zboží činí v tomto případě 94,80 Kč vč. DPH (79 Kč bez DPH).
    2. 123Kurier, s. r. o., odštěpný závod ČR, IČO 192 28 139 se sídlem Pávov 123, 586 01 Jihlava zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26993. Zboží je v takovém případě dodáno na adresu uvedenou Kupujícím v objednávkovém formuláři. Náklady na dopravu a balení zboží činí v tomto případě 124,80 Kč vč. DPH (104 Kč bez DPH).
  3. Volba dopravce je na vůli Kupujícího. Kupující svou vůli projeví v objednávkovém formuláři.  
 2. Odstoupení od smlouvy
  1. Kupující, který je Spotřebitelem, má ve smyslu  § 1829 ve spojení s § 1818 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba zboží převezme. Kupující však dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy mimo jiné v případě, že (i) předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží, které bylo vyrobené podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám (ii) v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy (iii) předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo se jedná o zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím (iv) předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (v) předmětem Kupní smlouvy je dodávka novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání.
  2. Kupující, který je Spotřebitelem, musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení učiněného vůči prodávajícím, nejlépe prostřednictvím dopisu zaslaného provozovatelem poštovních služeb na adresu Prodávajícího (iMi Trade s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina), případně e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího info@imishop.cz. Kupující může použít formulář dostupný zde, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  3. Kupující, který je Spotřebitelem, nemusí uvádět důvod, pro který od Smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od Smlouvy uvést datum nákupu, číslo Smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
  4. Kupující v takovém případě vrátí Prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. bez známek opotřebení či poškození, nejlépe v původním obalu a se všemi součástmi a příslušenstvím, které spolu se zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu iMi Trade s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.
  5. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, ne však dříve, než zboží obdrží nebo než mu Spotřebitel prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Peněžní prostředky budou Kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený Kupujícím a neurčí-li Kupující takový účet v oznámení o odstoupení od Smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí Prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího v případě, že kupní cena byla placena na dobírku. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím rovněž již při vrácení zboží Kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného zboží při jeho vrácení.
  6. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu újmy tímto vzniklé. Nárok na náhradu újmy je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle Kupní smlouvy.
 3. Odpovědnost za vady
  1. Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku.
  3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávané zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, dále že zboží je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a že je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, že vedle ujednaných vlastností je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo v případě, že není technických norem kodexy chování daného odvětví, dále že zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, dále že je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a že zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy, pokud k takovému poskytnutí došlo. Tento článek těchto OP se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  5. Má-li zboží vadu, může Kupující, který je Spotřebitelem, požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady. Nepřevezme-li Spotřebitel zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění, nejméně 50 Kč za každý den, kdy je Spotřebitel s převzetím zboží v prodlení.
  6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  7. V případě, že Prodávající vadu neodstranil v souladu s čl. 7.5. těchto OP a v souladu s § 2170 občanského zákoníku nebo v případě, že Prodávající vadu odmítne odstranit, má Kupující, který je Spotřebitelem, právo požadovat přiměřenou slevu nebo právo od Smlouvy odstoupit. Tato práva má Spotřebitel i v případě, že se vada projeví opakovaně; v případě, že je vada podstatným porušením Smlouvy a v případě, že je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele. Přiměřenou dobou je doba uvedená v čl. 8.2 těchto OP. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel.
  8. Je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od Kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Spotřebitel sdělil Prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy Spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která podle Kupní smlouvy uhradil.
  9. Nejde-li o zboží použité, je Kupující oprávněn vytknout vadu v době 2 let od převzetí zboží. Jde-li o koupi použitého zboží, je Kupující oprávněn vytknout vadu v době 1 roku ode dne převzetí zboží.
  10. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 4. Reklamační řád
  1. Reklamaci uplatňuje Spotřebitel v provozovně a sídle Prodávajícího, a to buď osobně, nebo písemně. Adresa sídla je Jánošíkova 21, 010 01 Žilina. Prodávající je však povinen přijmout reklamaci jak v sídle, tak v kterékoli provozovně, ve které je to možné. Spotřebitel sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, vydá mu Prodávající při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.  
  2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Spotřebitel o této skutečnosti informován bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  3. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 5. Mimosoudní řešení sporů a další informace pro Spotřebitele
  1. Stížnosti je Spotřebitel oprávněn zasílat Prodávajícímu elektronickou poštou na adresu info@imishop.cz.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
   a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  6. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu také dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
  7. Nedojde-li k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, jsou k řešení vzájemných sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím vyplývajících ze Smlouvy uzavřené postupem dle čl. 2.2 těchto OP příslušné obecné soudy Slovenské republiky. Je-li však Kupujícím Spotřebitel, jsou k řešení vzájemných sporů příslušné obecné soudy České republiky, nedohodnou-li se Spotřebitel s Prodávajícím na jiné volbě způsobu řešení vzájemných sporů.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Prodávající prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  2. Objednané zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího.
  3. Prodávající nakládá s osobními údaji Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES; Prodávající nezpracovává žádné osobní údaje bez souhlasu Kupujícího, nejedná-li se o zpracovávání osobních údajů, které toto nařízení a případně další právní předpisy umožňují i bez souhlasu. Informace o zpracovávání osobních údajů Prodávajícím jsou podrobně obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů Prodávajícího.
  4. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat, a to oznámením na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.2 těchto OP.
  5. V Kupní smlouvě je možné sjednat práva a povinnosti smluvních stran odchylně od Obchodních podmínek, přičemž odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek nebo Smlouvy neplatné, zdánlivé nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto vadného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce přibližuje. Neplatností, zdánlivostí nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  7. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem.
  8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.7.2023. Aktuální verze obchodních podmínek je uveřejněna na E-shopu Prodávajícího.
 

 

POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝFORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě smlouvy na dodání zboží nebo služeb uzavřené se společností iMi Trade s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, zapsané v obchodním registru vedeném u Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka 488/L (dále také jen jako „iMi Trade s.r.o.“ nebo „prodávající“) distančním způsobem, tj. na dálku, a tedy zejména prostřednictvím internetového obchodu (dále také jen „smlouva“), má kupující, který je spotřebitelem (dále také jen „kupující“), ve smyslu ust. § 1829 ve spojení s ust. § 1818 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba zboží převezme. Kupující však dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy mimo jiné (i) v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží, které bylo vyrobené podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám (ii) v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy (iii) v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo se jedná o zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím (iv) v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (v) v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání (vi) v případě, že jde o smlouvu o poskytování služeb, které byly v plném rozsahu poskytnuty, pokud plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy.

Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení učiněného vůči prodávajícím, nejlépe prostřednictvím dopisu zaslaného provozovatelem poštovních služeb na adresu prodávajícího (iMi Trade s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina), případně e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího info@imishop.cz. Kupující může použít vzorový formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od smlouvy uvést datum nákupu, číslo smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující v takovém případě vrátí prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. bez známek opotřebení či poškození, nejlépe v původním obalu a se všemi součástmi a příslušenstvím, které spolu se zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu iMi Trade s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, ne však dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený kupujícím a neurčí-li kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího v případě, že kupní cena byla placena na dobírku. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím rovněž již při vrácení zboží kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného zboží při jeho vrácení.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy tímto vzniklé. Nárok na náhradu újmy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle smlouvy.

 

 

B. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát :

iMi Trade s.r.o.

Jánošíkova 21

010 01 Žilina

Slovenská republika

Tímto Vám oznamuji, že  odstupuji od kupní smlouvy na dodání tohoto níže specifikovaného zboží/níže specifikované služby:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum objednání zboží/služby: ________________________

Datum převzetí zboží: ________________________________

Číslo smlouvy: ______________________________________

Bankovní účet spotřebitele: __________________________

Jméno a Příjmení spotřebitele: ________________________

Adresa spotřebitele: _________________________________

Výše uvedené zboží vrátím ve stavu, v jakém jsem jej převzal/a se všemi součástmi a příslušenstvím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy Zašlu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu iMi Trade s.r.o. Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

 

 

V _____________ dne _________

 

 

__________________________

         Podpis spotřebitele